Op het moment werkt het contact formulier niet. Mails kunt u sturen naar [email protected]

Excuses voor het ongemak.

+31 (0) 617148370 (Whatsapp Chat Only)

 

Algemene voorwaarden voor leveringen van


SailSupply.nl

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedrijf: Sailsupply.nl
Noordeinde 62, 2451 AH Leimuiden (NETHERLANDS) ingeschreven onder KvK nummer: 73577618, hierna verder te noemen: Sailsupply.nl Webwinkels

2. Verkoop op afstand: een door Sailsupply.nl
Webwinkels geautomatiseerd winkelsysteem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van 1 of meer technieken voor communicatie op afstand.

3. Overeenkomst: elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand.

4. Communicatietechniek op afstand: een middel dat, zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het voor het sluiten van een overeenkomst op afstand.

5. Website: de virtuele winkel, waar de door Sailsupply.nl
Webwinkels aangeboden goederen worden verhandeld en waarvan het adres luidt: www.SailSupply.nl en/of andere namen.

6. Consument: de koper van goederen, zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

7. Aanbod: elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals Sailsupply.nl Webwinkels die in haar catalogus, folders, websites of anderszins aan de consument doet.

8. Prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden

9. Zichttermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht.

10. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van goederen en/of diensten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Artikel 2 - Algemeen

1. Op de tussen consument enerzijds en Sailsupply.nl Webwinkels anderzijds, tot stand te komen overeenkomsten, evenals op voorafgaande aanbiedingen en op de acceptatie hiervan zijn geen andere voorwaarden toepasselijk dan hier vermeld, tenzij Sailsupply.nl Webwinkels expliciet, schriftelijk afwijkingen met consument heeft vastgelegd.

Artikel 3 - Aanbieding en overeenkomst

1. Iedere door Sailsupply.nl Webwinkels uitgebrachte aanbieding, zowel mondeling als schriftelijk, is vrijblijvend. Sailsupply.nl Webwinkels houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, bovenal wanneer dit op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk zou blijken.

2. Vermeldingen van gegevens van welke aard ook, zoals vermeld op de websites, in catalogi, brochures, prijslijsten of andere drukwerken geschiedt zo nauwkeurig mogelijk. Deze gegevens zijn echter slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk door Sailsupply.nl Webwinkels schriftelijk is bevestigd bij de daadwerkelijke overeenkomst tot koop.

3. Iedere door Sailsupply.nl Webwinkels ontvangen opdracht wordt na 24 uur, zijnde 1 dag, als onherroepelijk beschouwd. Hiervoor geldt het tijdstip van bestelling op de website als bindend. Een annulering en/of herroeping van de order binnen de hiervoor gestelde 24 uur, ofwel 1 dag, dient direct, met een reden, per email gemeld te worden op het adres: [email protected] en zal dan door Sailsupply.nl Webwinkels op grond van de, door consument, vermelde reden beoordeeld worden. De uitspraak van Sailsupply.nl Webwinkels hierin is bindend, onder voorbehoud van rechterlijke uitspraken.

Artikel 4 - Aflevering en risico overgang

1. Verzendingen: Alle verzendingen geschieden af magazijn Sailsupply.nl Webwinkels waarna de zaken worden opgeslagen of reizen voor rekening en risico van consument.

2. Vervoerder: Sailsupply.nl Webwinkels is vrij in haar keuze van vervoerder

Transportverzekering:
Consument kan het risico voor verlies, beschadiging of ontvreemding op welke manier dan ook afkopen tegen een meerprijs, zulks wordt vermeld bij het afrekenen op de website.

Indien consument na betaling van de extra kosten een verzekering heeft afgesloten en vervolgens aanspraak op deze regeling wil doen, dient hij dit te melden binnen 7 dagen na ontvangst, op het adres: [email protected] of bij de door Sailsupply.nl Webwinkels gemachtigde vervoerder. Er zal een onderzoek naar de zending uitgevoerd worden. Consument zal hierover zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de melding bericht ontvangen. Het verdere verloop zal hierin uiteengezet worden.

Sailsupply.nl Webwinkels behoudt zich het recht voor de transportverzekering en/of vergoeding te staken, indien:  

o consument na afloop van de meldingsplicht (7 dagen na ontvangst verzendmelding) niet heeft gemeld dat de zending niet is aangekomen en derhalve als vermist kan worden beschouwd.

o Het door consument opgegeven verzendadres onjuist is gebleken vooraf, of tijdens het onderzoek, waardoor de kans op vermissing wordt vergroot.

o De zending verzuimd op te halen op een door vervoerder aangegeven afhaaladres en vervoerder hiervan consument in kennis heeft gesteld door een afhaalbericht achter te laten bij consument.

3. Verpakking:
Sailsupply.nl Webwinkels verplicht zich gebruik te maken van hoogwaardig verpakkingsmateriaal voor een goede en betrouwbare verzending van de door consument gekochte goederen. Sailsupply.nl Webwinkels behoudt zich het recht voor om in geval van onmacht ander gelijkwaardig verpakkingsmateriaal te gebruiken.

Artikel 5 - Prijzen

1. Alle vermelde prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk geoffreerd, inclusief het geldende BTW tarief en in de Europese Munteenheid: EURO en zijn exclusief porto, reis, verblijf- en andere bijkomende kosten, en/of andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2. Vervoer- en eventuele opslagkosten worden berekend naar ten tijde van aflevering algemeen aanvaarde tarieven als door gerenommeerde vervoersonderneming(en) in rekening gebracht.

3. Sailsupply.nl Webwinkels behoudt zich het recht voor om de prijs na overeenkomst te wijzigen en verplicht zich om dit de consument tijdig te melden binnen een termijn van 3 dagen na orderbevestiging. Consument krijgt een bedenktijd van nog eens drie (3) dagen en heeft het recht, kosteloos, de order te annuleren, waarbij artikel 2, lid 3 van deze algemene voorwaarden wordt ontbonden en artikel 2, lid 3 derhalve zijn geldigheid verliest.

Artikel 6 - Betaling

1. Consument kiest zelf de door hem aangegeven betalingsmethode en verplicht zich daarmee onherroepelijk aan de onderstaande bijbehorende betalingsvoorwaarden

2. Voorafbetaling:
consument verplicht zich om binnen een termijn van maximaal 7 werkdagen het in de opdrachtbevestiging vermelde totaalbedrag te storten op de, op orderbevestiging vermelde, (post-)bankrekening van Sailsupply.nl Webwinkels. Het niet, of niet tijdig voldoen van de betaling ontslaat consument niet van deze overeenkomst en de bijbehorende afnameverplichting en Sailsupply.nl Webwinkels behoudt zich het recht voor om de goederen alsnog op te sturen met een factuur met een betalingstermijn van 7 dagen.

3. Het gestelde in lid 2 is onherroepelijk van kracht. De prijs van het bestelde wordt bepaald op het moment dat Sailsupply.nl Webwinkels de betaling ontvangt. Hier kan een verschil in ontstaan. Is er een negatief verschil, dan moet er extra bijbetaald worden.

4. Indien consument enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig betaalt is hij, zonder dat enige ingebrekestelling benodigd is, in verzuim en daarom over het openstaande bedrag administratiekosten en de wettelijke rente verschuldigd. Sailsupply.nl Webwinkels heeft het recht de vordering uit handen te gegeven, in welk geval consument naast de verschuldigde hoofdsom tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke en de gerechtelijke incassokosten.

5. Bij betaling en/of incasso per bank, giro of acceptgiro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de (post-)bankrekening van Sailsupply.nl Webwinkels.

Artikel 7 - Duurtransactie/Levertijden

1. Een door Sailsupply.nl Webwinkels opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Sailsupply.nl Webwinkels geldende omstandigheden en voorzover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Sailsupply.nl
Webwinkels op de door die toeleveranciers aan Sailsupply.nl Webwinkels verstrekte gegevens. Deze afleveringstermijn zal door Sailsupply.nl Webwinkels zoveel mogelijk in acht worden genomen. Alle vermelde leveringsindicaties op de website van Sailsupply.nl Webwinkels zijn derhalve louter indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

2. Indien Sailsupply.nl Webwinkels voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door client moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Sailsupply.nl Webwinkels.

3. Indien één of meerdere goederen niet binnen een termijn van 7 werkdagen geleverd kan worden, verplicht Sailsupply.nl
Webwinkels zich om consument hiervan op de hoogte te brengen en een geschatte levertijd te vermelden. Indien de levertijd van een product langer dan dertig (30) dagen duurt en/of gaat duren, heeft consument het recht om kosteloos te annuleren, waarbij artikel 3, lid 3 van deze algemene voorwaarden wordt ontbonden en artikel 3, lid 3 derhalve zijn geldigheid verliest.

4. Het niet of niet tijdig leveren van goederen ontslaat consument niet van zijn eventuele betalingsverplichtingen en/of de geldigheid van deze overeenkomst.

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud

1. Alle aan consument geleverde zaken blijven eigendom van Sailsupply.nl Webwinkels c.q. van haar toeleveranciers, tenzij sprake is van verkoop en daarbij alle bedragen, die consument verschuldigd is voor de krachtens de desbetreffende overeenkomst geleverde en te leveren zaken, verrichte en te verrichten werkzaamheden, evenals de bedragen tengevolge van het eventueel uitblijven van tijdige betaling, volledig aan Sailsupply.nl Webwinkels zijn voldaan.

2. Consument is, zolang hij niet integraal aan zijn betalingsverplichtingen jegens Sailsupply.nl Webwinkels heeft voldaan, niet gerechtigd op de door Sailsupply.nl Webwinkels geleverde zaken een pandrecht te vestigen dan wel deze zaken te verkopen, over te dragen, te verhuren of op welke andere wijze dan ook aan een ander ter beschikking en/of in bezit te stellen.

Artikel 9 - Garantie

1. Op alle geleverde zaken wordt garantie gegeven voor zover Sailsupply.nl Webwinkels zelf jegens haar leveranciers aanspraak kan maken op garantie.

2. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

o de door consument niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;

o normale slijtage;

o de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 10 - Zichttermijn

1. Op de door Sailsupply.nl Webwinkels geleverde goederen geldt een zichttermijn van 30 dagen, waarop u het recht heeft om de goederen, zonder opgave van redenen te retourneren aan Sailsupply.nl Webwinkels, op het adres zoals vermeld onder Artikel 1 definities. Producten omschreven in artikel 10 lid 4 en lid 5 zijn hiervan echter uitgesloten.

2. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen acht (30) werkdagen na levering aan Sailsupply.nl Webwinkels te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken.

3. Consument draagt bij retourzending de kosten voor retourzending.

4. Sailsupply.nl Webwinkels heeft op grond van o.a. Artikel 7.1.9A.4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, lid 4a en b, het recht om computer producten niet te accepteren voor terugname. Sailsupply.nl Webwinkels is derhalve ook niet verplicht eventueel betaalde bedragen te storneren ten gunste van consument.

5. De volgende productgroepen worden niet geaccepteerd voor terugname:
- Boeken
- Batterijen en accu's
- Op bestelling bedrukte, geborduurde of gegarveerde producten
- Op bestelling op maat gemaakte of aangepaste producten zoals lijnen (al dan niet voorzien van splitsen en accesoires), bootuitrusting, bekabeling etc.
Sailsupply.nl Webwinkels is derhalve ook niet verplicht eventueel betaalde bedragen te storneren ten gunste van consument.


Artikel 11 - Overmacht

1. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers van Sailsupply.nl Webwinkels, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van overheidsbevel of wetsvoorschrift, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van schuld of opzet van bij Sailsupply.nl Webwinkels in dienst zijnde personen of personen van wiens dienst Sailsupply.nl Webwinkels gebruik maakt, oorlog, oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, brand of andere vernietigingen in het bedrijf van Sailsupply.nl Webwinkels, geheel of gedeeltelijke staking van het vervoersapparaat en breuk in de machines en/of gereedschappen van Sailsupply.nl Webwinkels of andere storingen in het bedrijf van Sailsupply.nl Webwinkels of in het bedrijf van haar toeleveranciers.

2. In geval van overmacht -ook al was de overmacht opleverende omstandigheid ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst (te) voorzien- waardoor Sailsupply.nl Webwinkels tijdelijk niet in staat is de overeenkomst na te komen, is Sailsupply.nl Webwinkels gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Sailsupply.nl Webwinkels in dat geval tot enige schadevergoeding of boete jegens consument gehouden zal zijn. Consument is dan niet gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.

3. Indien de overmacht 6 maanden heeft geduurd of indien vaststaat dat de overmacht langer dan 6 maanden zal duren, kunnen Sailsupply.nl Webwinkels en consument de overeenkomst tussentijds beëindigen zonder inachtneming van enigerlei opzegtermijn(en).

4. Indien Sailsupply.nl Webwinkels bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd de verrichte werkzaamheden c.q. geleverde zaken afzonderlijk en tussentijds te factureren en dient consument deze facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 12 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen, voorzover de wettelijke bepalingen dat toelaten, worden beslist door de bevoegde rechter.